Make
ยี่ห้อ
Model
รุ่น
Model
รุ่น
Price
ราคา
Engine
เครื่องยนต์
Body Type
ประเภทรถ
WHICH CAR IS SUIT FOR YOU?
รถคันไหนเหมาะกับคุณ?
Purpose of using
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
Budget
งบประมาณ
Behavior
พฤติกรรมการขับรถ
ABILITY FOR MONTHLY INSTALLMENT
ความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือน
*คำนวนจากเงินดาวน์ 20% ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2.0% ต่อ
เป็นจำนวน 60 งวด
© Copyright 2020 All rights reserved.